Категория журнала: Tokanga'i 'o e kili ngaahi

Anga hono fakama'a ha microwave mei ngako

Anga hono fakama'a ha microwave mei ngako

'Oku kovi 'a e sio 'a e 'uli mei he me'akai 'i he microwave, namu'i kovi mo fakasi'isi'i 'a e ola lelei 'o ho'o microwave. Ko e me'a malie, 'Oku 'ikai faingata'a ke fakama'a 'a e maikoloueivi, если вы знаете как.