Категория журнала: Me'a kotoa pe fekau'aki mo e feitama

Konga kimu'a 'o e ngaahi faka'ilonga 'o e feitama

Konga kimu'a 'o e ngaahi faka'ilonga 'o e feitama – Ko e me'a ke 'amanaki ki ai kimu'a

Na'a ke 'ilo, 'Oku 'i ai ha ni'ihi 'o e ngaahi faka'ilonga 'o e feitama, 'Oku hoko ai ha ngaahi 'aho si'i hili 'a e tu'itu'ia? 'I he fakamatala ko 'eni, te ke ako ai fekau'aki mo ha ngaahi faka'ilonga kimu'a 'o e feitama, которые проявляются до задержки менструации.