Категория журнала: ການຖືພາ

ອາການຖືພາໃນຕົ້ນປີ

ອາການຖືພາໃນຕົ້ນປີ – ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ

ທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ, ທີ່ມີບາງອາການຂອງການຖືພາ, ທີ່ manifest ຕົນເອງຢູ່ໃນສອງສາມມື້ຫຼັງຈາກຄວາມຄິດ? ໃນບົດຄວາມນີ້, ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼາຍອາການຖືພາໃນຕົ້ນປີ, ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະມີປະຈໍາເດືອນ.